• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Demoralizacja nieletnich – konsekwencje i odpowiedzialność

admin      0    501 Views

Demoralizacja nieletnich – konsekwencje i odpowiedzialność

Demoralizacja nieletnich to problem, który dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi, prowadząc do niekorzystnych zmian w ich zachowaniach i relacjach społecznych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zjawiska, wskazanie konsekwencji wynikających z demoralizacji.

Co to demoralizacja nieletniego?

Demoralizacja nieletniego to sytuacja, w której osoba poniżej pełnoletności (w Polsce poniżej 18 roku życia) wykazuje zachowania niezgodne z normami i zasadami społecznymi. Przykłady demoralizacji nieletnich to:

  • Nadużywanie alkoholu lub środków odurzających – kiedy nieletni spożywa alkohol lub zażywa narkotyki, co jest nie tylko nielegalne, ale także szkodliwe dla jego zdrowia i rozwoju.
  • Notoryczne opuszczanie zajęć szkolnych – kiedy nieletni nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach szkolnych bez uzasadnionego powodu, co może prowadzić do obniżenia wyników w nauce i pogorszenia sytuacji życiowej.
  • Lekceważąca postawa wobec nauczycieli – gdy nieletni wykazuje brak szacunku dla swoich nauczycieli i/lub rówieśników, co może wpłynąć negatywnie na relacje międzyludzkie i atmosferę w szkole.
  • Agresja i przemoc – kiedy nieletni angażuje się w działania agresywne lub przemocowe wobec innych osób, co stanowi naruszenie praw innych osób i jest nieakceptowane w społeczeństwie.

Demoralizacja nieletnich może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak problemy z prawem, utrata szans edukacyjnych i zawodowych oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za opiekę nad nieletnimi dążyły do identyfikacji problemów i podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji takich osób.

Co grozi za demoralizację nieletniemu?

Jeżeli nieletni kontynuuje demoralizujące zachowanie lub nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków i nadzoru, sąd rodzinny może zdecydować o zastosowaniu surowszych środków wychowawczych lub karnych. W Polsce, jeśli nieletni nie stosuje się do warunkowego zawieszenia orzeczonego przez sąd, to sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie – co oznacza, że początkowo nałożona kara zostaje wprowadzona w życie. Sąd może też zdecydować o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym na określony czas, gdzie będą stosowane odpowiednie metody wychowawcze i resocjalizacyjne. Zakład poprawczy to instytucja mająca na celu kształtowanie postaw społecznych, pracy nad zmianą zachowań oraz kierowanie młodzieży na właściwe tory życiowe.

Warto zaznaczyć, że w przypadku demoralizacji nieletnich, sąd rodzinny podejmuje decyzje zgodnie z zasadą dobra dziecka i stara się zastosować środki edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne, aby pomóc nieletniemu w zmianie swojego zachowania i powrocie na właściwą drogę.

Ważne jest również współdziałanie rodziców, nauczycieli, opiekunów i innych osób zaangażowanych w życie nieletniego, aby wspierać jego proces resocjalizacji i zmianę zachowań. Wspólny wysiłek oraz właściwe podejście do problemu mogą przyczynić się do poprawy sytuacji nieletniego i zapobiegać dalszej demoralizacji.

Źródło: https://nieletni.pl/demoralizacja-nieletnich-co-to-jest-przejawy-i-skutki/

Leave a Reply